Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 5/2020: Για την πρόσληψη δέκα (10) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Βόλος 9/10/2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                              Αρ. πρωτ. : 16070

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως

                     Νέα Ιωνία Βόλος, ΤΚ 38446

Τηλ.           : 2421091191

Fax             : 2421091121

email         : prosopikodoepap@gmail.com

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 5/2020

 

Για την πρόσληψη δέκα (10)  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ54/Α/2012).
  2. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους»
  3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116 /26.8.2020 ΚΥΑ που αφορά στην «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21». (ΦΕΚ 3615/Β/31.8.2020).
  4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484043/15340/1164/8.9.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση γενικά δομημένα μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο. & Ειδικά Δομημένα Μεγάλης διάρκειας, περιόδου 2020-2021»
  5. Τον αριθμό Απόφασης της βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. T66P
  6. Την υπ’ αριθ.111/2020 Απόφαση του Δ.Σ του Δ.ΟΕ.ΠΑ.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για τον προγραμματισμό πρόσληψηςδεκατεσσάρων (14) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 2020-2021.
  7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.
  8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις µμισθοδοσίας και τη διάθεσή τους στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, καθώς και την πρόβλεψή τους στον προϋπολογισμό του 2021.Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

 

 ΔΕΙΤΕ anakoikosi 5 2020

aitisi gymnaston

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ