Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 5/2023 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                 Γενικό Πρωτόκολλο

Αρ. Πρ. : 11899/ΓΠ:2036

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                              Ημ. Πρ. : 25/09/2023

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 5/2023
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 4765/2021, όπως ισχύουν.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν 4795/2021.
4. Την υπ’ αρίθ. 147/2023 απόφαση του ΔΣ του «Δ.ΟΕ.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕΘΕ» με θέμα «‘Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σύμβαση διάρκειας δύο (2) μηνών».

5. Την υπ’ αριθ. 11742/21-09-2023 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων.

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των παιδικών / βρεφονηπιακών  σταθμών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, ως εξής :

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-5-2023

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ