Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Ανακοίνωση 04/2018 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών,συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των παιδικών σταθμών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Βόλος, 19/9/2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 12221
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
TAX.Δ.ΝΣΗ: ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΕ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ, ΤΚ 38446
ΤΗΛ.: 2421091191
FAX:2421091121                                                                                                                                                                                                                                 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4/2018
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. – ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για τηνεπιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του εδαφίου ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο».
  4. Την υπ’ αριθμ. 294/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), αναφορικά με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, τεσσάρων (4) ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας.
  5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11479/30-8-2018 βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας
  6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2552/136562/7-9-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018.
  7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2164/τ.Β΄/18-7-2012) του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

      Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών,συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των παιδικών σταθμών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως εξής :

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ