Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024
Ανακοίνωση 1/2023 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΠΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                 Βόλος 07/06/2023

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                                                                                            Αρ. πρωτ. : 6943

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1/2023

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 4765/2021, όπως ισχύουν.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4795/2021.
4. Την υπ’ αρίθ. Γ.Ν. 81/30-05-2023  απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας.

5. Την υπ’ αριθ. 6858/06-06-2033 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων.

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 04/08/2023 για την υλοποίηση του προγράμματος «Αθλητικό Καλοκαίρι 2023» ως εξής:

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

Έντυπο αίτησης

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ