Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Ανακοίνωση 4/2023 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) μηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Βόλος     1/9/2023

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                 Αρ. πρωτ. : 11038

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 4/2023
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 4765/2021, όπως ισχύουν.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου38τουΝ.4795/2021.
4. Την υπ’ αρίθ. 139/2023 απόφαση του ΔΣ του «Δ.ΟΕ.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ» με θέμα «‘Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σύμβαση διάρκειας δύο (2) μηνών».

5. Την υπ’ αριθ. 10784/28-08-2023 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων.

6. Το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μετά την πρώτη δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης (04/09/2023) συνέπεσε με τις ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες που έπληξαν την πόλη του Βόλου, με συνέπεια την μη ομαλή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας.

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των παιδικών / βρεφονηπιακών  σταθμών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, ως εξής :

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

Έντυπο-αίτησης

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ