Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά οκτώ (8) ατόμων, πέντε γυναικών και τριών ανδρών, για την κάλυψη των αναγκών για την πραγματοποίηση της νέας θεατρικής παραγωγής της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                     Βόλος 23/9/2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                 Αρ.. Πρωτ: 11658

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη

Τ.Κ 38 446 Νέα Ιωνία Βόλος

ΤΗΛ: 24210 82870, 24210 91191

E-MAIL: prosopikodoepap@gmail.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2021

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

 

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Το υπ’ αριθ. Α.Π.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.2/655/οικ.30134/22-9-15 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ.524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι και σήμερα.
  4. Την υπ’ αριθμ. 38/2021 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα « Ορισμός: α) επιτροπής επιλογής υποψηφίων και β) επιτροπής ενστάσεων για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού (ηθοποιών) για τις ανάγκες όλων των παραγωγών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου βόλου για το έτος 2021» και την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 52608/17-3-2021 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας..
  5. Την υπ’ αριθμ. 181/2021 απόφαση του Δ.Σ με θέμα «Εισήγηση έγκρισης της νέας παραγωγής της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βόλου «Η παράσταση συνεχίζεται» του Ρικ Αμποτ και των δαπανών που αφορούν στην πρόσληψη ηθοποιών».
  6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2164/τ.Β΄/18-7-2012) του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 177/τ.Β/31/1/2019.
  7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9717/19-8-2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την επάρκεια πιστώσεων.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ:

ΑΙΤΗΣΗ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ