Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
TAX. Δ.ΝΣΗ: ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΕ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ       Βόλος, 5/9/2016
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ, ΤΚ 38446                                      Αριθ. Πρωτ.: 11206
ΤΗΛ.: 2421091191
FAX: 2421091121

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. – ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του εδαφίου ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009
«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4257/2014.
5. Την υπ’ αριθμ. 162/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού και
Πολιτισμού-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.),
αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης
διάρκειας , ειδικότητας 11 Βοηθών Βρεφοκόμων ΔΕ και 4
καθαριστών/καθαριστριών ΥΕ, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
αναγκών των παιδικών σταθμών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
6. Την υπ’ αριθμ.2413/132043/5-9-2016 εγκριτική απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2164/τ.Β΄/18-7-2012) του
Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού και
Πολιτισμού-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας δύο (2) μηνών , συνολικά έντεκα (11) ατόμων στην κατηγορία της
ειδικότητας Βοηθών Βρεφοκόμων ΔΕ, και τεσσάρων (4) ατόμων στην
κατηγορία της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών / στριών για την κάλυψη
επειγουσών αναγκών των παιδικών σταθμών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ: prokiriji diminiton

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ