Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Ανακοίνωση ΣΜΕ1/2022 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
Τ.Κ 38446 Νέα Ιωνία Βόλος
ΤΗΛ: 2421082870
ΗΛ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: politismos@doepap.gr                                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1 /2022

 

Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  ενός Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν  3812/2009.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 143/Α/17-7-1980).
3. Τον ΟΕΥ του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» (ΦΕΚ 2164/Τ.Β΄/18-7- 2012
και 177/Τ. Β’/31-1-2019).
4. Την υπ’ αρ. 48/17-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4977/12-7-2021 βεβαίωση του ΑΣΕΠ,
6. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 56166/26-7-2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017, με την οποία εγκρίθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ.
«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου , υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύει, καθώς και τις
διατάξεις του Π.Δ. 524/1980.
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 57264/30-3-2022 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας
(1) θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή.
8.Την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης 2022 μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4479/2017 – ΦΕΚ 94/Α/29-6-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Καλλιτεχνικού Διευθυντή, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, για την κάλυψη αναγκών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που υπάγεται στο Τμήμα Θεάτρου, της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βόλου», όπως προσδιορίζεται στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης 2022 μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα & διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ:

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΕ1/2022

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ