Κυριακή, 21 Απριλίου 2024
Ανακοίνωση της υπ’ αριθ. 4/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Βόλος 25/10/2022

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                              Αρ. Πρωτ:14186

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη

Τ.Κ 38 446 Νέα Ιωνία Βόλος

ΤΗΛ: 24210 82870, 24210 91191

E-MAIL: prosopikodoepap@gmail.com

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4/2022

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ. 2, περίπτ. Η΄, άρθρου 2 του Ν.4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Το υπ’ αριθ. Α.Π.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.2/655/οικ.30134/22-9-15 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ.524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι και σήμερα.
  4. Την υπ’ αριθμ. 22/2022 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα « Ορισμός επιτροπών: α) επιλογής υποψηφίων και β) επιτροπής ενστάσεων για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού (ηθοποιών) για τις ανάγκες όλων των παραγωγών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου για το έτος 2022».
  5. Την υπ’ αριθμ, 178/2022 απόφαση του Δ.Σ με θέμα «Έγκριση της νέας παραγωγής της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου «ΜΑΜΑ» της Μάρτα
    Μπαρσελό και των δαπανών που αφορούν αφενός στην πρόσληψη ηθοποιών και αφετέρου στα πνευματικά δικαιώματα .και των δαπανών για τις αμοιβές που αφορούν στην πρόσληψη συνεργατών».
  6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2164/τ.Β΄/18-7-2012) του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΦΕΚ 177/τ.Β΄/31-1-2019 και 2117/τ.Β΄/28-4-2022.
  7. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 13702/1688/13-10-2022 βεβαίωση επάρκειας πιστώσεων της Πρoισταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά μίας (1) γυναίκας για την κάλυψη των αναγκών για την πραγματοποίηση της νέας θεατρικής παραγωγής της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου, που υπάγεται στο Τμήμα Θεάτρου της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), που εδρεύει στο Βόλο και σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης περιόδου 2022 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. -ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, φύλο, σκηνική ηλικία, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

Έντυπο αίτησης ανακοίνωσης 4/2022

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ