Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Ανακοίνωση της υπ.αριθμ. ΣΜΕ 1/2017 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός Καλλιτεχνικού Διευθυντή – Σκηνοθέτη για την κάλυψη αναγκών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που αποτελεί τμήμα της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Βόλος 3/3/2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.:2459
Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
Τ.Κ 38446 Νέα Ιωνία Βόλος
ΠΛΗΡ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΗΛ: 2421091191
ΗΛ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ:prosopikodoepap@gmail.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1 /2017
Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός Καλλιτεχνικού Διευθυντή – Σκηνοθέτη
O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 143/Α/17-7-1980).
3. Τον ΟΕΥ του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» (ΦΕΚ 2164/Τ.Β΄/18-7- 2012).
4. Την υπ’ αρ.65/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5552/31-5-2016 Βεβαίωση του ΑΣΕΠ,
6. Την με αρ. πρωτ. οικ. 21192/24-6-2016 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015, με την οποία εγκρίθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου
μέχρι ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980.
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 10449/125840/27-7-2016 Απόφαση του, Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή – Σκηνοθέτη για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους.
8. Την υπ’ αριθμ. 308/5-12-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής επιλογής.
9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 18064/224621/2016/9-1-2017 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρίθμ 308/5-12-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

      Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο με την ειδικότητα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή – Σκηνοθέτη για την κάλυψη αναγκών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που αποτελεί τμήμα της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βόλου», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα & διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

Έντυπο αίτησης

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ