Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Ανακοίνωση του ΔΟΕΠΑΠ για το θέμα εργαζομένων στον Καλλιτεχνικό Οργανισμό του πρώην Δήμου Βόλου

Σε ανακοίνωση του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου για το θέμα της δικαστικής απόφασης που αφορά εργαζόμενους του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του πρώην Δήμου Βόλου, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

            Κατανοούμε απολύτως την εξαιρετικά δυσμενή θέση των εργαζομένων που βρίσκονται πλέον χωρίς εργασία σε μια εποχή που η ανεργία καλπάζει, είμαστε ωστόσο βέβαιοι πως αναγνωρίζουν ότι ο ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου δεν έχει τη δυνατότητα άλλης επιλογής πέραν από το σεβασμό της δικαστικής απόφασης και την τήρηση της νομιμότητας. Όλα τα άλλα είναι φτηνή δημαγωγία και λαϊκισμός, που δεν έχουμε το ηθικό δικαίωμα να συμπράξουμε.

            Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, οι 16 εργαζόμενοι απασχολούνταν στον Καλλιτεχνικό Οργανισμό του πρώην Δήμου Βόλου με συμβάσεις έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου. Με απόφαση του Δ.Σ. του Καλλιτεχνικού Οργανισμού αναγνωρίσθηκε, υπό προϋπόθεση, η σχέση εργασίας τους ως αορίστου χρόνου.

            Μετά τη λύση του Καλλιτεχνικού Οργανισμού αποφασίσθηκε η μη μεταφορά τους στο νέο Νομικό Πρόσωπο (ΔΟΕΠΑΠ) ως μη συνδεόμενων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2190/1994 και του ν. 2527/1997,  ούτε με σύμβαση έργου και, κατά συνέπεια, δεν ενέπιπταν στις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 (περί μεταφοράς προσωπικού).

            Κατά της απόφασης αυτής προσέφυγαν στη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,  ζητώντας την ακύρωσή της κατά το μέρος της μη μεταφοράς τους στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου». Η προσφυγή απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη.

            Στη συνέχεια προσέφυγαν στην Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 Λάρισας,  η οποία έκανε δεκτή την προσφυγή κατά πλειοψηφία και ακύρωσε α) τη σιωπηρή απόρριψη από την Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας της από 10-5-2011 προσφυγής κατά της αριθμ. 257/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Βόλου,  κατά το μέρος που αφορά τη μη μεταφορά τους στο Ν.Π.Δ.Δ. και β)  την υπ’  αριθμ. 257/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βόλου περί μη μεταφοράς τους στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).

            Μετά την ακύρωση της απόφασης περί μη μεταφοράς τους, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου με την υπ’  αριθμ. 20/2012 απόφασή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 §7 Ν. 3852/2010, αποφάσισε τη μεταφορά τους στον ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.

            Παράλληλα, με την άσκηση των ως άνω προσφυγών ενώπιον της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας και της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Λάρισας, κινήθηκαν δικαστικά εναντίον της  λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του πρώην Δήμου Βόλου και του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, ασκώντας στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου:

            ι) αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, επί των οποίων εκδόθηκαν αποφάσεις βάσει των οποίων το νομικό πρόσωπο υποχρεώθηκε να αποδέχεται προσωρινά τις υπηρεσίες τους και να τους καταβάλει το νόμιμο μισθό τους για την προσφερόμενη εργασία μέχρι εκδόσεως οριστικής απόφασης επί των κύριων αγωγών τους

            ιι) αγωγές για την αναγνώριση της συνδέουσας αυτούς με την κοινωφελή επιχείρηση και το νομικό πρόσωπο εργασιακή σχέση ως σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Κάποιοι από αυτούς παραιτήθηκαν από το δικόγραφο της ασκηθείσας κύριας αγωγής τους. Επί της αγωγής των υπολοίπων εκδόθηκε δικαστική απόφαση που δεν αναγνωρίζει ως αορίστου χρόνου τη σύμβαση εργασίας τους.

            Επισημαίνεται ότι, μέχρι πρότινος ο Δήμος και το ΝΠΔΔ δεν είχαν τη δυνατότητα παρεμπίπτοντος ελέγχου,  με το σκεπτικό αυτό άλλωστε είχε ακυρωθεί η αρ. 257/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου “περί μη μεταφοράς τους” στο νέο ΝΠΔΔ. Σήμερα όμως με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ. 33906/16-12-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης  & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος νομιμότητας πρόσληψης/μετάταξης και μετατροπής της εργασιακής σχέσης,  ενώ με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.81/92/οικ. 530/09-01-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου θα πρέπει μέχρι 17-1-2014 να διαγραφούν από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, με την αιτιολογία διαγραφής “λόγω απορριπτικής δικαστικής απόφασης”, όλοι οι απασχολούμενοι που απορρίφθηκαν οι αγωγές τους, ακόμη και αν άσκησαν ένδικο μέσο ή παραιτήθηκαν από ασκηθέν ένδικο μέσο.  

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ