Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Ανακοίνωση υπ.αριθμ. 1/2018 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8) ατόμων, ειδικότητας Ηθοποιών ΔΕ, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση για το έτος 2017 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Bόλος, 27/2/2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                   Αριθμ. πρωτ. : 2511
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως
Νεα Ιωνία Βόλος, ΤΚ 38446
ΤΗΛ: 24210 82870

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2018
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου
ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Την περίπτωση 6 της παραγράφου «Εξαιρέσεις από τον προγραμματισμό προσλήψεων» της υπ’ αρίθμ. 3449/5-2-2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών».
3. Το υπ’ αριθ. Α.Π.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.2/655/οικ.30134/22-9-15 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι και σήμερα.
5. Την υπ’ αριθμ, 42/2018 απόφαση του Δ.Σ που αφορά την έγκριση πρόσληψης οκτώ ηθοποιών.
6. Την υπ’ αριθμ. 287/9-10-2017 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα « Ορισμός: α) τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για την πρόσληψη Ηθοποιών για τις παραγωγές στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και β) τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την πρόσληψη Ηθοποιών στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ».
7. Το υπ’ αρίθμ. 14499/185502/30-10-2017.εγκριτικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2164/τ.Β΄/18-7-2012) του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων, ειδικότητας Ηθοποιών ΔΕ, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση για το έτος 2017 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Θεσσαλίας,Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για την πραγματοποίηση των θεατρικών παραγωγών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ως εξής :

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

ΑΙΤΗΣΗ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ