Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
Ανακοίνωση υπ.αριθμ. 2/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Βόλος 21/8/2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 10521
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
e-mail: prosopikodoepap@gmail.com
ΤΗΛ.: 2421091191
FAX: 2421091121
Ταχ. Δ/νση: Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως
Ν.ΙΩΝΙΑ Τ.Κ.38446 ΒΟΛΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 2/2017
για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού
προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. Τον Ν. 4314/2014 ΦΕΚ 265/Α «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) και στο Ελληνικό Δίκαιο, τροποποίησης του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ.12 του αρθ.58.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 6. Την αριθμ. Πρωτ: 5122/23-5-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του έτους 2017-2018, η οποία εκδόθηκε από την «Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)
 7. Την αρ. πρωτ: 17/οικ.ΕΥΣΕΚΤ/55417/19-5-2017 κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’ 1719/18-5-2017), όπως αυτή ισχύει.
 8. Την υπ’ αριθμ. 542/22/5/2017 Απόφαση του Δ.Σ, της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2017– 2018.
 9. Τον ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο επιλέξιμων δομών ανά Δήμο κατόπιν της υπ’ αριθμ. 5122/23-5-2017 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε, για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2017-2018.
 10. Την υπ’ αριθμ. 186/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. – Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)» με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017 προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια προγραμμάτων».
 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2164/Β’ /18-7-2012) του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.
 12. Την αρ. πρωτ: οικ. 3948/6-2-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2017.
 13. Την αριθμ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
 14. Σύμφωνα με την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο από την περιπτ. δ της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/17.12.2010 τεύχος Α) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.3 του άρθρου 37 του Ν. 3986/11 (ΦΕΚ 152/01.07.2011 τεύχος Α), και με το άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12 ορίζονται τα εξής: «Οι εγκρίσεις πρόσληψης
  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το
  προηγούμενο έτος. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων, εφόσον η μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού δεν επιβαρύνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ), που εδρεύει στο Βόλο, και συγκεκριμένα τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

Αίτηση

Παράρτημα

Ειδικό Παράρτημα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ