Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024
Ανακοίνωση υπ.αριθμ. 2/2021, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πέντε (5) ατόμων ειδικότητας Ηθοποιών ΔΕ σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση περιόδου 2021 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. -ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου για την πραγματοποίηση της νέας θεατρικής παραγωγής της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Βόλος 6/7/2021
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Αρ. πρωτ: 7779
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
Τ.Κ 38 446 Νέα Ιωνία Βόλος
ΤΗΛ: 24210 82870, 24210 91191
E-MAIL: prosopikodoepap@gmail.com

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2021
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν
  τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Το υπ’ αριθ. Α.Π.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.2/655/οικ.30134/22-9-15 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών
  και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ.524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι και σήμερα.
 4. Την υπ’ αριθμ. 38/2021 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα « Ορισμός: α) επιτροπής επιλογής υποψηφίων και β) επιτροπής ενστάσεων για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού
  (ηθοποιών) για τις ανάγκες όλων των παραγωγών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου βόλου για το έτος 2021» και την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 52608/17-3-2021 εγκριτική απόφαση της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
 5. Την υπ’ αριθμ. 146/2021 απόφαση του Δ.Σ, περί ανάκλησης της απόφασης 94/2021 του Δ.Σ. και εκ νέου «Έγκριση της νέας παραγωγής «Τραχίνιες» του Σοφοκλή της
  Κεντρικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και των δαπανών που αφορούν στις αμοιβές για την πρόσληψη ηθοποιών και σκηνοθέτη».
 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2164/τ.Β΄/18-7-2012) του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου
  Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 177/τ.Β/31/1/2019.
 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5359/ΠΡ980/26-5-2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την επάρκεια πιστώσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων, ειδικότητας Ηθοποιών ΔΕ σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση περιόδου
2021 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. -ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου για την πραγματοποίηση της νέας
θεατρικής παραγωγής της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ως εξής:

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

ΑΙΤΗΣΗ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ