Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Ανακοίνωση υπ.αριθμ. 3/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίσηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          Βόλος: 19/11/2015
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                 Αρ. Πρωτ: 11576
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Πληρ: Τζανέρη Ευαγγελία
Ταχ. Δ/νση: Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
ΤΚ 38446 Νέα Ιωνία Βόλος
Τηλ: 2421091191
Fax: 2421091121
Ε-mail: prosopikodoepap@gmail.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 3/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. – ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Τον Ν. 4314/2014 «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) και στο Ελληνικό Δίκαιο, τροποποίησης του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 5. Την υπ’ αριθμ. 2100/16-7-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για φορείς/δομές και ωφελούμενους.
 6. Τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων δομών ανά Δήμο κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2100/16-7-2015 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε, για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2015-2016, για το Δήμο Δομής: Δήμος Βόλου, Φορέας: Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. – Δήμου Βόλου, Νομός: Μαγνησίας, Περιφέρεια: Θεσσαλίας.
 7. Την υπ’ αριθμ.54/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. – Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)» περί έγκρισης αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού για το έτος 2015.
 8. Την υπ’ αριθμ. 5857/64185 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. – Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)» στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./102/25622/20-8-2015 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α’», όπως ισχύει.
 10. Το υπ’ αριθμ, 14052/25/8/2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 11. Την υπ’ αριθμ. 183/24-9-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ )-(AΔΑ: 7464ΟΚ6Υ-Κ2Ν), Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. – Δήμου Βόλου» περί κατανομής θέσεων και καθορισμού ειδικοτήτων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 12. Το υπ’ αριθμ. 1316/Β΄16-6-2011 ΦΕΚ συγχώνευσης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ).
 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2164/Β’ /18-7-2012) του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.
 14. Την αριθμ.πρωτ: 3509-3/4/2015 Βεβαίωση της Οικονομικής υπηρεσίας της Δ/νσης Διοικητικών – Οικονομικών του Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ ΔΗ-ΠΕ-ΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει,

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ), που εδρεύει στο Βόλο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ