Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 3/2016 για τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Παιδικούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Βόλος : 9/9/2016
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 11464
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως Ν. ΙΩΝΙΑ
Τ.Κ. 38446 ΒΟΛΟΣ
ΠΛΗΡ.: Τζανέρη Ε .
e-mail: prosopikodoepap@gmail.com
ΤΗΛ.: 2421091191
FAX: 2421091121

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 3/2016
για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν. 2190/94… «β. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο».
  2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» (ΦΕΚ 2164/Τ.Β΄/18-7-2012).
  3. Την υπ’ αρίθμ. 85/2016 (ΑΔΑ: 6VO4OK6Y-XΨΤ) απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.».
  4. Την αριθμ. πρωτ. Οικ. 17699/23-5-2016 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΔΨ1465ΦΘΕ-7ΤΟ), με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση πενήντα (50) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
  5. Την υπ’ αρίθμ. 164/2016 (ΑΔΑ : ΨΘ7ΡΟΚ6Υ-ΚΝΦ) απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.», που αφορά τον καθορισμό θέσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
  6. Την υπ’ αρίθμ. 165/2016 (ΑΔΑ : 6Ψ390K6Y-1YO) απόφαση του ΔΣ ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.», που αφορά τον ορισμό τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού.
  7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και
    Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

Ανακοινώνει

  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Παιδικούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ», που εδρεύει στο Βόλο, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

Έντυπο Αίτησης

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ