Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 4/2015 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομισθίων), συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σε Τμήματα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

Βόλος 18/9/2015

Αριθμ. Πρωτ.: 8878

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 4/2015
για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, σύμφωνα με
τη διαδικασία του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980)

O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007).
2. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».
3. Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980).
5. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α’7).
6. Τις διατάξεις του Β.Δ. 57/1957 «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006).
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» (ΦΕΚ 2164/Τ.Β΄/18-7-2012).
9. Την αριθμ. πρωτ. Οικ. 17741/25-5-2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΚΙ4465ΦΘΕ-ΙΡΨ) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 ν. 4325/2015 με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση πενήντα (50) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για
την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
11. Την υπ’ αρίθμ. 141/2015 (ΑΔΑ : Β85ΖΟΚ6Υ-2Ν3) απόφαση του ΔΣ ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.», που αφορά τον καθορισμό θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
12. Την υπ’ αρίθμ. 154/2015 (ΑΔΑ: 7ΒΡΤΟΚ6Υ-ΚΨ7) απόφαση του ΔΣ ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.», που αφορά τον ορισμό τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων για πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού.
13. Την υπ’ άριθμ 11669/136806/7-8-2015 (ΑΔΑ: ΨΩΧΚΟΡ10-6ΞΖ) εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με θέμα «Συγκρότηση επιτροπής επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού για το ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου»
14. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»
15. Την υπ’ αριθμ. 89/2015 Απόφαση εξαίρεσης του Συμβουλίου Επικρατείας, που αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης πέντε (5) ατόμων στο Β΄ ΚΔΑΠ Βόλου (το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ) του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομισθίων), συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σε Τμήματα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ», που εδρεύει στο Βόλο, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ