Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Ανακοίνωση υπ.αριθμ. 4/2020 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων, ειδικότητας Ηθοποιών ΔΕ, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση περιόδου 2018-2020 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. -ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου για την πραγματοποίηση της νέας θεατρικής παραγωγής της παιδικής σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. οι οποίοι θα απασχοληθούν και στην επόμενη παραγωγή της κεντρικής σκηνής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Βόλος 12/08/2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 12613/ΔΠ1332                  

 Ν.Π.Δ.Δ  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –                                

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη

Τ.Κ 38446 Νέα Ιωνία Βόλος

ΤΗΛ: 24210 82870, 24210 91191 FAX: 24210 91121

E-MAIL: prosopikodoepap@gmail.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4/2020

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Το υπ’ αριθ. Α.Π.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.2/655/οικ.30134/22-9-15 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ.524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι και σήμερα.
  4. Την υπ’ αριθμ. 43/2020 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα « Ορισμός: α) επιτροπής επιλογής υποψηφίων και β) επιτροπής ενστάσεων για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού (ηθοποιών) για τις ανάγκες όλων των παραγωγών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου βόλου για το έτος 2020».
  5. Την υπ’ αριθμ, 163/2020 απόφαση του Δ.Σ με θέμα «Έγκριση της νέας παραγωγής της παιδικής σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και των δαπανών για τις αμοιβές που αφορούν στην πρόσληψη συνεργατών».
  6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2164/τ.Β΄/18-7-2012) του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 177/τ.Β/31/1/2019.
  7. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 10616/14.7.2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την επάρκεια πιστώσεων

 

                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων, ειδικότητας Ηθοποιών ΔΕ, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση περιόδου 2018-2020 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. -ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου για την πραγματοποίηση της νέας θεατρικής παραγωγής της παιδικής σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. οι οποίοι θα απασχοληθούν και στην επόμενη παραγωγή της κεντρικής σκηνής ως εξής:

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση (Άνδρες)

Υπεύθυνη Δήλωση (Γυναίκες)

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ