Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 5/2016 για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Βόλος : 5/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 12827
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 5/2016
για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. Τον Ν. 4314/2014 «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) και στο Ελληνικό Δίκαιο, τροποποίησης του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 6. Την υπ’ αριθμ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 (ΦΕΚ 1850/Τ.Β/ 24-6-2016) ανακοίνωση – πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε προς τους φορείς/δομές στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016 – 2017.
 7. Την υπ’ αριθμ. 3070/11-7-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016 – 2017.
 8. Τον ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο επιλέξιμων δομών ανά Δήμο κατόπιν της υπ’ αριθμ. 3070/ 11-7-2016 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε, για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2016-2017.
 9. Την υπ’ αριθμ. 84/2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. – Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)» με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2016 προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια προγραμμάτων».
 10. Την υπ’ αριθμ. 6148/71910/25-4-2016 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)» στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./117/16847/28-7-2016 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α’», όπως ισχύει.
 12. Το υπ’ αριθμ, 15057/1-8-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «’Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ, για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων».
 13. Το υπ’ αριθμ. 1316/Β΄16-6-2011 ΦΕΚ συγχώνευσης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού,Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ).
 14. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2164/Β’ /18-7-2012) του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.
 15. Την υπ’ αριθ 12784/4-10-2016 Βεβαίωση της Οικονομικής υπηρεσίας της Δ/νσης Διοικητικών – Οικονομικών του «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» περί ύπαρξης πιστώσεων στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ),που εδρεύει στο Βόλο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

ΑΙΤΗΣΗ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ