Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Ανακοίνωση υπ’.αριθμ. 6/2016 για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ ηθοποιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Βόλος, 14/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 13583
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
TAX. Δ.ΝΣΗ: ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΕ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ, ΤΚ 38446
ΤΗΛ.: 2421091191
FAX: 2421091121

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6/2016

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
  διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Την περίπτωση 6 της παραγράφου «Εξαιρέσεις από τον προγραμματισμό προσλήψεων» της υπ’ αρίθμ. 5420/22-2-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών».
 3. Το υπ’ αριθ. Α.Π.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.2/655/οικ.30134/22-9-15 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ.524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι και σήμερα.
 5. Την υπ’ αριθμ, 231/2016 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα « Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την πρόσληψη Ηθοποιών στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ».
 6. Την υπ’ αριθμ, 233/2016 απόφαση του Δ.Σ με θέμα «Τροποποίηση απόφασης 201/2016 περί της έγκρισης 2ης και 3ης θεατρικής παραγωγής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ και τις αντίστοιχες συνεργασίες συντελεστών»
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2164/τ.Β΄/18-7-2012) του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Παιδιού,Αθλητισμού και Πολιτισμού-
  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι πέντε (5) μηνών, οκτώ (8) ατόμων, ειδικότητας Ηθοποιών ΔΕ, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση για το έτος 2016 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , Περιφέρειας Θεσσαλίας ,Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για την πραγματοποίηση των Β΄ και Γ΄ θεατρικών παραγωγών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 233/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ως εξής :

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

ΑΙΤΗΣΗ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ