Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Ανακοίνωση υπ.αριθμ. 6/2018 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έξι (6) ατόμων ειδικότητας Ηθοποιών ΔΕ, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση περιόδου 2018-2019 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για την πραγματοποίηση της πρώτης θεατρικής παραγωγής.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Βόλος: 22/11/2018                                                                            

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                            Αριθμ.Πρωτ.:16165                               

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως

Νεα Ιωνία Βόλος,  ΤΚ 38446

ΤΗΛ: 24210 82870

 

Ανακοίνωση 6/2018

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

ορισμένου χρόνου

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση  ανεξάρτητης αρχής  για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Την περίπτωση 6 της παραγράφου «Εξαιρέσεις από τον προγραμματισμό προσλήψεων» της υπ’ αρίθμ. 3449/5-2-2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών».
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ.524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι και σήμερα.
  4. Την υπ’ αριθμ, 416/2018 απόφαση του Δ.Σ που αφορά την έγκριση της νέας παραγωγής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βόλου και την πρόσληψη ηθοποιών.
  5. Την υπ’ αριθμ. 417/2018 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό: α) επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για την πρόσληψη ηθοποιών της νέας παραγωγής και β) επιτροπής ενστάσεων για την πρόσληψη ηθοποιών της νέας παραγωγής.
  6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2164/τ.Β΄/18-7-2012) του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

    Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (6) ατόμων, ειδικότητας  Ηθοποιών ΔΕ, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση περιόδου 2018-2019 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για την  πραγματοποίηση της πρώτης  θεατρικής παραγωγής  ως εξής :

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

ΑΙΤΗΣΗ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ