Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Ανακοίνωση υπ.αριθμ. 7/2018 για την πρόσληψη δεκαπέντε (15) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής επ΄ ωρομίσθιας προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Δήμο Βόλου «Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο) της ΓΓΑ και του φορέα υλοποίησης «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            ΒΟΛΟΣ 19/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                    Αρ.Πρωτ.: 15775/Δ.Α 2331

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) »

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ – ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

( ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ )

ΤΗΛ.: 2421-0-71770 FAX: 2421040484

e-mail  : athlitismos@doepap.gr                                                                          

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  7/2018

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου
ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

 

Έχοντας υπόψη:

1. Το υπ΄ αριθΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/98557/4837/422/146/07-03-2018 έγγραφο της Γ.Γ. Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα : Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών, για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2018-2019.

  1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
  3. Την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ187200/13385/1259/891 Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1774/17-06-2016 τ.Β’ «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)  της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».
  4. Την υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/ 1687/1308/9-10-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Κατανοµής Θ έ σ ε ω ν γ ι α τ η ν π ρ ό σ λ η ψ η Π τ υ χ ι ο ύ χ ω ν Φ υ σ ι κ ή ς Αγωγή ς (Π.Φ.Α.) µε σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠ∆ ∆ και ΝΠΙ∆  αυτών  που  υλοποιούν  Π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α  Ά θ λ η σ η ς γ ι α Ό λ ο υ ς ( Π.Α.γ.Ο.) έτους 2018-2019»  (Φ.Ε.Κ. 3359/τ.Β΄/22-09-2017).
  5. Την υπ’ αριθ. 89/26-3-2018 Απόφαση του Δ.Σ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου για την «έγκριση υλοποίησης Π.Α.γ.Ο 2018-2019».
  6. Την υπ΄αριθμ. 377/19-10-2018 Απόφαση του Δ.Σ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου για την «Έγκριση διενέργειας προκήρυξης για την πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής στα προγράμματα άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α».
  7. Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις µισθοδοσίας και τη διάθεσή τους στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. του  ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, καθώς και την πρόβλεψή τους στον προϋπολογισµό του 2019.
  8. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου

Ανακοινώνει

 

Tην πρόσληψη δεκαπέντε (15) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής επ΄ ωρομίσθιας προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Δήμο Βόλου «Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο) της ΓΓΑ και του φορέα υλοποίησης «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ», που εδρεύει στο Βόλο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  κατά την περίοδο 2018 – 2019, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες με ωριαία αποζημίωση, ως εξής:

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

ΑΙΤΗΣΗ

ΦΕΚ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ