Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 9/2016 για την επαναπροκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης με σύμβασης ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 143/τεύχος Α΄/17-7-1980).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Βόλος 27/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 14360
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
Τ.Κ 38446 Νέα Ιωνία Βόλος
ΤΗΛ: 24210 82870, 24210 91191
FAX: 24210 91121
E-MAIL: prosopikodoepap@gmail.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 9/2016
Για την επαναπροκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης με σύμβασης ορισμένου χρόνου, επί
ωρομισθία, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 143/τεύχος Α΄/17-7-1980)

O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του αρ. 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6- 2007).
 2. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 και την παράγραφο 2 του άρθρου 29 ν. 4314/2014, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες,
  καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους…».
 3. Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό).
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980).
 5. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α’7).
 6. Τις διατάξεις του Β.Δ. 57/1957 «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957).
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006).
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» (ΦΕΚ 2164/Τ.Β΄/18-7-2012).
 9. Την αρίθμ.85/2016 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2016 προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό την
  μορφή αντίτιμου).
 10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 17699/23-5-2016 (ΑΔΑ: 7ΔΨΙ465ΦΘΕ-7ΤΟ) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 ν. 4325/2015 και εγκρίθηκε η απασχόληση πενήντα (50) ατόμων με σχέση
  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
 11. Την αρίθμ. 164/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Καθορισμός θέσεων και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό την
  μορφή αντίτιμου).
 12. Την αριθμ 10955/132786/12-8-2016 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με θέμα «Συγκρότηση επιτροπής επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού για το ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και
  Πολιτισμού- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου».
 13. Την υπ’ αρίθμ. 4/2016 Ανακοίνωση (ΑΔΑ : 66ΟΖΟΚ6Υ-ΜΩΔ) για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 143/τεύχος Α΄/ 17-7-1980)
 14. Το υπ’ αρίθμ. 14206/25-10-2016 πρακτικό της επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού,σύμφωνα με το οποίο δεν παρουσιάστηκε υποψήφιος με τα απαιτούμενα, από την υπ’ αρίθμ. 4/2016 Ανακοίνωση, προσόντα για την θέση με Κωδικό 117, ειδικότητας ΤΕ Καθηγητής/τρια
  Ηλεκτρικής Κιθάρας.
 15. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Διευθύνσεων Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Παιδιού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

 

Ανακοινώνει

  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομισθίων), ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σε Τμήματα της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου «Δημοτικός
Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ», που εδρεύει στο Βόλο, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

ΑΙΤΗΣΗ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ