Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΜΕ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΔΕ (Σκηνοθέτης ή Ηθοποιός) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, για την κάλυψη αναγκών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που αποτελεί τμήμα της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βόλου».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Βόλος 3/10/2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 13037
Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
Τ.Κ 38446 Νέα Ιωνία Βόλος
ΤΗΛ: 2421091191
ΗΛ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ:prosopikodoepap@gmail.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1 /2018
Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
ενός Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΔΕ ( Σκηνοθέτη ή Ηθοποιού)
O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν 3812/2009.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 143/Α/17-7-1980).
  3. Τον ΟΕΥ του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» (ΦΕΚ 2164/Τ.Β΄/18-7- 2012).
  4. Την υπ’ αρ.34/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
  5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6440/19-03-2018 βεβαίωση του ΑΣΕΠ,
  6. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 37599/20-7-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017, με την οποία εγκρίθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου μέχρι ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980.
  7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 38374/24-7-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
  8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 13297/124311/20-8-2018 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ΔΕ Καλλιτεχνικού Διευθυντή για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους.
  9. Την υπ’ αριθμ. 344/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» περί συγκρότησης τριμελών επιτροπών: α) αξιολόγησης αιτήσεων και β) ενστάσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

   Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΔΕ (Σκηνοθέτης ή Ηθοποιός) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, για την κάλυψη αναγκών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που αποτελεί τμήμα της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βόλου», συνολικής
διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα & διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ