Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Καλλιτεχνικού Διευθυντή (Σκηνοθέτης ή Ηθοποιός) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, για την κάλυψη αναγκών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βόλου», όπως προσδιορίζεται στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης 2018-2020 μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2020.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Βόλος 14/10/2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 13037/ΔΠ2276

 Ν.Π.Δ.Δ  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –                                

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη

Τ.Κ 38446 Νέα Ιωνία Βόλος

ΤΗΛ:  2421082870

ΗΛ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: politismos@doepap.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ.αριθμ. ΣΜΕ 1/2019

Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

ενός Καλλιτεχνικού Διευθυντή (Σκηνοθέτη ή Ηθοποιού)

O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.  2527/97,  όπως  τροποποιήθηκε  με το άρθρο 10 του Ν 3812/2009.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 143/Α/17-7-1980).
 3. Τον ΟΕΥ του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και  Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου  (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» (ΦΕΚ 2164/Τ.Β΄/18-7- 2012 και 177/Τ. Β’/31-1-2019).
 4. Την υπ’ αρ. 55/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. –    ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
 5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4168/24-4-2019 βεβαίωση του  ΑΣΕΠ,
 6. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 37880/16-5-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017, με την οποία εγκρίθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου , υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980.
 7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 38628/20-5-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8678/6-6-2019 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης   Καλλιτεχνικού Διευθυντή.
 9. Την υπ’ αριθμ. 303/2019 απόφαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την προκήρυξη της Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
 10. Την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης 2018-2020 μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4479/2017 – ΦΕΚ 94/Α/29-6-2017

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

     Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο  ειδικότητας  Καλλιτεχνικού Διευθυντή (Σκηνοθέτης ή Ηθοποιός) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, για την κάλυψη αναγκών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού,  Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βόλου», όπως προσδιορίζεται στην  Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης 2018-2020 μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2020.Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα & διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.  ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

Αίτηση

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ