Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024
Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Καλλιτεχνικού Διευθυντή, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, για την κάλυψη αναγκών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Βόλος, 8/3/2021
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                         Αρ. πρωτ. : 2516
Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
Τ.Κ 38446 Νέα Ιωνία Βόλος
ΤΗΛ: 2421082870
ΗΛ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: infopolitismos@doepap.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1 /2021

Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
ενός Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009.

2.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 143/Α/17-7-1980).

3.  Τον ΟΕΥ του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» (ΦΕΚ 2164/Τ.Β΄/18-7- 2012
και 177/Τ. Β’/31-1-2019).

4.  Την υπ’ αρ. 236/23-9-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

5.  Την υπ’ αρ. πρωτ. 22048/27-10-2020 βεβαίωση του ΑΣΕΠ,

6.  Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 92600/30-12-20209 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017, με την οποία εγκρίθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου , υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύει, καθώς και τις
διατάξεις του Π.Δ. 524/1980.

7.  Την υπ’ αρ. πρωτ. 7265/14-1-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας
(1) θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

8. Την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης 2018-2020 μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

9.  Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4479/2017 – ΦΕΚ 94/Α/29-6-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

            Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Καλλιτεχνικού Διευθυντή, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, για την κάλυψη αναγκών του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Λειτουργία
του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βόλου», όπως προσδιορίζεται στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης 2021 μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του
Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα & διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

ΑΙΤΗΣΗ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ