Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1 /2023 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                  Βόλος 26/04/2023
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                                                                                            Αρ. πρωτ. :4797
Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
Τ.Κ 38446 Νέα Ιωνία Βόλος
ΤΗΛ: 2421082870
ΗΛ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: politismos@doepap.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1 /2023 Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

 

O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν  3812/2009.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 143/Α/17-7-1980).
3. Τον ΟΕΥ του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» (ΦΕΚ 2164/Τ.Β΄/18-7- 2012,
177/Τ. Β’/31-1-2019 και 2117/Τ.Β΄/28-04-2022).
4. Την υπ’ αρ. 457/2022 (ΑΔΑ: 9ΕΡ9ΟΚ6Υ-553) απόφαση Δ.Σ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 11043/24-05-2022 βεβαίωση του ΑΣΕΠ,
6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 48665/20-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΨ466ΜΤΛ6 – 79Σ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017, με την
οποία εγκρίθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου , υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980.
8.Την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης 2023 μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4479/2017 – ΦΕΚ 94/Α/29-6-2017.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 5043/2023 – ΦΕΚ 91/Α/13-4-2023.
11.Την υπ’ αρίθμ. 25052/31-03/2023 εγκριτική απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου μέχρι ένα (1) έτος στο ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Καλλιτεχνικού Διευθυντή, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, για την κάλυψη αναγκών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που υπάγεται στο Τμήμα Θεάτρου, της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βόλου», όπως προσδιορίζεται στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης 2023 μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα & διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ:

Έντυπο αίτησης

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ