Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Βόλος 20/10/2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 13601
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.– ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
e-mail: prosopikodoepap@gmail.com
ΤΗΛ.: 2421091191
FAX: 2421091121
Ταχ. Δ/νση: Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως,
Τ.Κ.38446 ΒΟΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 5. Την υπ’ αριθμ. 100/30.03.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου περί του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.
 6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4876/57556/25.04.2017 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ με αντίτιμο, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ 19648/13-6-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η σύναψη σαράντα δύο (42) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) στο ΝΠΔΔ.
 8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 13616/16.06.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, προς το ΝΠΔΔ.
 9. Την υπ’ αρ. 300/19.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Βόλου, περί καθορισμού θέσεων και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.
 10. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΠΕΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΦΕΚ 2164/Β’ /18-7-2012) και το υπ’ αρ. πρωτ. 13634/23.10.2017 έγγραφο του ΝΠΔΔ περί ύπαρξης κενών θέσεων στον οργανισμό.
 11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 13633/23.10.2017 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου.

Ανακοινώνει

   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου
(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ), που εδρεύει στο Βόλο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ