Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη αναγκών με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   Βόλος, 17/7/2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 9899
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως, Νέα Ιωνία
Τ.Κ.38446 Βόλος
ΤΗΛ.: 24210 91191
FAX: 24210 91121
e-mail: prosopikodoepap@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 /Α΄).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α΄).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).
 6. Την υπ’ αριθμ. 32/21-2-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου περί Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018 με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου.
 7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3213/31593/13-3-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.20914/16-5-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση σύναψης εννιακοσίων εξήντα επτά (967) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου».
 9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22585/23-05-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.Θ.Ε. Δ. Βόλου, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)».
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης,Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) (ΦΕΚ 2164/Β΄/18.7.2012) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9833/16.7.2018 βεβαίωση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ, περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9853/16-7-2018 βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου,στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)», που εδρεύει στο Δ. Βόλου Ν. Μαγνησίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

Παράρτημα

Αίτηση

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ