Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου Ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Βόλος: 29/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Αρ. Πρωτ:16459
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
Τ.Κ. 384 46 Νέα Ιωνία Βόλος
ΤΗΛ: 2421091191
ΗΛ. Δ/ΝΣΗ: prosopikodoepap@gmail.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,
Στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2019-2020»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
To Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α΄/7-2-2019).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 « α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
  Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
 5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
 6. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 57382/30-05-2019 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2019-2020, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το
  Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 2119Β΄/06.06.2019).
 7. Την Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προς τους φορείς/δομές, για την κατάρτιση ενδεικτικού και μη εξαντλητικού καταλόγου Φορέων/Δομών στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020.
 8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 6451/07-06-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2019-2020, προς τους Ωφελούμενους της εν λόγω Δράσης.
 9. Τον Ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Δήμο, που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Περίοδος 2019-2020, κατόπιν της
  Ανακοίνωσης– Πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για το Δήμο Δομής: Δήμος Bόλου, Νομός Μαγνησίας, Περιφέρεια: Θεσσαλίας.
 10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3490/01-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΓΥ465ΧΙ8-ΧΝΔ) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Ένταξη της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
  Επαγγελματικής Ζωής Έτους 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5046055 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
 11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2594/18-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την ένταξη της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το Έτος 2019-2020» (ΑΜΕΑ) με κωδικό ΟΠΣ 5047117 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας 2014-2020».
 12. Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων (κατά αύξουσα σειρά κωδικού) ανά δήμο αιτούσας, κατόπιν της υπ΄ αριθ. 6451/07.06.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
  (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2019-2020, για το Δήμο Βόλου.
 13. Την υπ΄αριθ.393/08-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΤ4ΑΟΚ6Υ-8ΒΥ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ» Δήμου Βόλου με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2019-2020».
 14. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) (ΦΕΚ 2164/τ.Β’/18-07-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 177/τ. Β΄/ 31-01-2019).
 15. Τις υπ’ αριθ. πρωτ.134/03-01-2020 και 14344/04-11-2019 βεβαιώσεις της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Βόλου βάσει της υπ’ αριθ. 2595/18-07-2019 απόφασης (ΑΔ Α:64Α47ΛΡ-
  ΔΝ6) της Πράξης με τίτλο «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047116 στο Ε. Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»για την ύπαρξη
  πιστώσεων του υπό πρόσληψη προσωπικού της εν λόγω ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)», που εδρεύει στο Βόλο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

Αίτηση

Παράρτημα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ