Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» του Δήμου Βόλου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Βόλος: 16/9/2016
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Αρ. Πρωτ: 11876
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2016
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού,
Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου
(Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού» του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014) Την υπ’ αριθ. 83/5-4-2016 απόφαση (σε ορθή επανάληψη) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
 5. Την υπ’ αριθμ. 5769/66237/19-4-2016 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού & Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου» Ν. Μαγνησίας με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./110/16848/21-07-2016 απόφαση της Επιτροπής της του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
 7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 13613/26-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τουςΚεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους», προς το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)».
 8. Την υπ’ αριθμ. 226/15-9-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» με θέμα τον καθορισμό θέσεων και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
 9. Το ΦΕΚ 1316/τ.Β΄/16-6-2011 περί συγχώνευσης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σε ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού,Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)».
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» (ΦΕΚ 2164/τ.Β΄/18-7-2012).
 11. Την υπ’ αριθμ. 11621/13-9-2016 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)», που εδρεύει στο Δήμο Βόλου Ν. Μαγνησίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ