Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου Ειδικότητας ΔΕ Καθηγητής Φωτογραφίας για την κάλυψη αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Βόλος, 29/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 16368
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως, Νέα Ιωνία
Τ.Κ.38446 Βόλος
ΤΗΛ.: 24210 91191
FAX: 24210 91121
e-mail: prosopikodoepap@gmail.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ωρομίσθιου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου
Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄),όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
  παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 /Α΄) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/7.2.2019).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 « Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/16-3- 2018).
 6. Την υπ’αριθ.85/25-02-2019 (ΑΔΑ:Ψ7ΘΗΟΚ6Υ-4ΟΚ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του N.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βόλου με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου της Δ/νσης Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.».
 7. Το υπ’ αριθ.πρωτ.3849/34225/12-03-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗΠΕΘΕ)» ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ με αντίτιμο ή λοιπές αντικατοβολές», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 8. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 25780/05-04-2019 (ΑΔΑ 674Ε465ΧΘ7-6ΤΙ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί έγκρισης σύναψης, μεταξύ άλλων, τριάντα έξι (36) ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,για παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, στο Ν.Π.Δ.Δ. «( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ.
 9. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 27219/11-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς το ΝΠΔΔ «(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
  ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)».
 10. Την υπ΄ αριθ. 263/16-07-2019 (ΑΔΑ:62ΚΠΟΚ6Υ-Σ3Η) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ)» ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ σχετικά με τον καθορισμό θέσεων και ειδικοτήτων για την πρόσληψη
  προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.
 11. Την υπ΄ αριθ. 430/26-11-2019 (ΑΔΑ:60ΤΡΟΚ6Υ-ΤΣΧ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ)» ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ σχετικά με την έγκριση επαναπροκήρυξης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου
  με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας Καθηγητή Φωτογραφίας ΔΕ, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.
 12. Τον τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ)» ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΦΕΚ 177/τ.Β΄/31-01-2019) και την υπ’ αριθ. πρωτ. 16019/27-11-2019 βεβαίωση της Αναπ/ριας Προϊσταμένης του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 13. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. 131/03-01-2020 και 15779/25-11-2019 βεβαιώσεις περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)», που εδρεύει στο Βόλο Νομού Μαγνησίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

Αίτηση

Παράρτημα

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ