Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση:Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως,

Τ.Κ.38446 Βόλος

Τηλ.: 24210 91191

E-mail:prosopiko@doepap.gr

 

 

Γενικό Πρωτόκολλο

Αρ.Πρ. : 11263 / ΓΠ : 1914

Ημ.Πρ. : 12/09/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2023
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξειςτων άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 5043/2023 (Α΄91).
 5. Τις διατάξεις του πρώτου και τρίτου εδαφίου του άρθρου 17 του Ν. 3870/2010, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 44 του Ν. 5047/2023 (Α΄147).
 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/τ.Α’/17-12-2022) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)».
 7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
 8. Την υπ’ αριθμ. 55/30-3-2023 (ΑΔΑ:6Γ81ΟΚ6Υ-5Φ8) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου», με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017)».
 9. Το υπ’ αριθμ.πρωτ. 28639/12-04-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ.“ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗΠΕΘΕ (ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ) ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ” με αντίτιμο», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 10. Την υπ’ αριθμ. 34108/20.4.2023 (ΑΔΑ : ΨΨ2646ΜΤΛ6-Ω8Ε) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης εκατόν εξήντα  (160) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου» εκ των οποίων είκοσι  πέντε (25) ατόμων με  στο ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου.
 11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 35153/25-04-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)».
 12. Την υπ’ αριθμ. 138/30-8-2023 (ΑΔΑ: ΩΧΝΡΟΚ6Υ-ΙΥΘ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου» περί καθορισμού θέσεων και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.
 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) (ΦΕΚ 2164/τ.Β΄/18-07-2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 177/τ.Β’/31-01-2019 και 2117/τ.Β΄/28-04-2022) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11257/ΓΠ1910/12-9-2023 βεβαίωση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου», περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11258/ΓΠ1911/12-9-2023 Βεβαίωση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.«ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου», περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)», που εδρεύει στο Δήμο Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10,06,2021

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ