Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΟΧ 4/2023 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε(5) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024 στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     Γενικό Πρωτόκολλο

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                Αρ.Πρ. : 14540/ΓΠ:2436

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                                        Ημ.Πρ. : 14/11/2023

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»                                 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη

Τ.Κ.:  38446 Νέα Ιωνία Βόλος

Τηλ:  2421091191

Ηλ. Δ/νση  : prosopikodoepap@gmail.com

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2023

για την πρόσληψη προσωπικού με  σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση

καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και

ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»

  Περιόδου 2023 – 2024

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

 

To Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ. Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις τουΝ. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 τουΝ. 2190/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 27 τουΝ. 5043/2023 (Α΄91).
 4. Τις διατάξεις του πρώτου και τρίτου εδαφίου του άρθρου 17 τουΝ. 3870/2010, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 44 τουΝ. 5047/2023 (Α΄147).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/31-7-2021).
 6. Τις διατάξεις του Ν. 4914/2022 «Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 61/τ. Α΄/21-03-2022), ως ισχύει.
 7. Τις διατάξεις των άρθρων 70 και 71 του Ν. 4982/2022 (ΦΕΚ195 Α΄/15-10-2022).
 8. Τις διατάξεις τουΠ.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)» (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/17-12-2022).
 9. Την υπ’ αριθμ. 41087/29-11-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/5-12-2017) «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών».
 10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966/21-04-2023ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν.4622/2019» (ΦΕΚ 2614/τ. Β΄/21-04-2023).
 11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
 12. Την υπ’ αριθμ. 47217/19-05-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3418/τ. Β΄/20-05-2023) «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου-Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους», όπως έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 74838/22-08-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5175/τ. Β΄/24-08-2023) και ισχύει.
 13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 12158/19-06-2023 (ΑΔΑ: Ρ738465ΖΩ5-ΧΙΜ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024, προς τις/τους ωφελούμενες/ους της εν λόγω δράσης.
 14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4580/20-7-2023 (ΑΔΑ:9Γ9Μ7ΛΡ-85Γ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με θέμα: «Ένταξη της Πράξης ‘‘Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Θεσσαλία σχολικό έτος 2023-2024” με Κωδικό ΟΠΣ 6001637».
 15. Τον Ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Νομό, που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» Περιόδου 2023-2024, κατόπιν της Ανακοίνωσης– Πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για το Δήμο Δομής: Δήμος Βόλου, Φορέας : Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Νομός: Μαγνησίας, Περιφέρεια: Θεσσαλίας.
 16. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) (ΦΕΚ 2164/τ.Β’/18-07-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 177/τ. Β΄/ 31-01-2019 και 2117/τ.Β΄/28-04-2022).
 17. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11625/20-9-2023 βεβαίωση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών/Οικονομικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.
 18. Την υπ’ αριθμ. 155/12-10-2023 (ΑΔΑ:ΧΙ0ΤΟΚ6Υ-Β42) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ» Δήμου Βόλου με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ««Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής)» περιόδου 2023-2024».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

      Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε(5) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβασή παιδιών  σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024 στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)»,που εδρεύει στο Βόλο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ

Έντυπο ΣΟΧ

Παράρτημα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ