Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4Α/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως, Νέα Ιωνία

Τ.Κ.38446 Βόλος

ΤΗΛ.: 24210 91191

FAX:  24210 91121

email: prosopikodoepap@gmail.com

 

          

 

Βόλος, 21/9/2020

Αριθ. Πρωτ.: 14688

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  4Α/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/7-2-2019).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020).
 7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75/31-3-2020) , όπως κυρώθηκε με το Ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α’/25-4-2020).
 8. Την υπ’ αριθμ. 88/03-04-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου, με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17)».
 9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5209/49368/30-4-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ)» ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ με αντίτιμο, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.38446/19-6-2020 (ΑΔΑ:65ΥΤ46ΜΤΛ6-Ξ3Δ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί έγκρισης σύναψης πεντακοσίων τριάντα επτά (537) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σαράντα τριών (43) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
 11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 38752/23-6-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)», προς το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ)» ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ.
 12. Την υπ’ αριθμ. 171/03-08-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: ΨΧ0ΙΟΚ6Υ-9ΜΤ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου, με θέμα: «Καθορισμός θέσεων και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου».
 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) (ΦΕΚ 2164/τΒ΄/18.7.2012 και 177/τΒ’/31-1-2019) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12333/4-8-2020 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ν.Π.Δ.Δ., περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11573/28-7-2020 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 15. Το από 21/9/2020 email του ΝΠΔΔ σχετικά με τον ορισμό νέου Προέδρου στο ΝΠΔΔ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 348/31-08-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου.

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη  εποχικών ή παροδικών αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)»,  που εδρεύει στο Δ. Βόλου Ν. Μαγνησίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΔΕΙΤΕ anakoinosi 4a

entypo

parartima

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ