Κυριακή, 21 Απριλίου 2024
Ανακοίνωση υπ’αριθμ. 2/2015 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Παιδικούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

Βόλος, 23/9/2015

Αριθμ. Πρωτ.: 9030

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 2/2015
για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν.2190/94… «β. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο».
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» (ΦΕΚ 2164/Τ.Β΄/18-7-2012).
4. Την υπ’ αρίθμ. 55/24-3-2015 (ΑΔΑ: 64ΟΙΟΚ6Υ-Υ59) απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού,Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.».
5. Την αριθμ. πρωτ. Οικ. 17741/25-5-2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΚΙ4465ΦΘΕ-ΙΡΨ) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 ν. 4325/2015 με την οποία
εγκρίθηκε η απασχόληση πενήντα (50) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών με την παροχήυπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
6. Την υπ’ αρίθμ. 141/2015 (ΑΔΑ : Β85ΖΟΚ6Υ-2Ν3) απόφαση του ΔΣ ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.», που αφορά τον καθορισμό θέσεων Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
7. Την υπ’ αρίθμ. 152/2015 (ΑΔΑ : Ω36ΝΟΚ6Υ-Π1Λ) απόφαση του ΔΣ ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.», που αφορά τον ορισμό τριμελούς επιτροπής
αξιολόγησης αιτήσεων για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού.
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Παιδικούς Σταθμούς της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ», που εδρεύει στο Βόλο, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ