Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Ανακοίνωση υπ’αριθμ. 5/2015 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σε δομές της Διεύθυνσης Αθλητισμού του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» του Δήμου Βόλου.

Βόλος : 19/10/2015
 Αριθμ. Πρωτ. : 10060

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2015
για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία
Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. – ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α).

3. Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

6. Την υπ’ αρίθμ. 55/2015 απόφαση του Δ.Σ με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2015.

7. Την υπ’ αρίθμ. 5856/22-4-2015 εισηγητική έκθεση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

8. Την υπ’ αρίθμ. 17741/25-5-2015 (ΑΔΑ: 7ΚΙ4465ΦΘΕ-ΙΡΨ) περί «Έγκριση σύναψης εκατόν ογδόντα πέντε (185) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και εκατό (100) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των Δήμων και ΝΠΔΔ αυτών της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους λούμενους».

9. Το υπ’ αρίθμ. 14414/2-6-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)».

10. Tην αριθμ.233/2015 απόφαση Δ.Σ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π <<Oρισμός τριμελούς επιτροπής>>.

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2164/Τ.Β./ 18-7-2012).

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Αθλητισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.».

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά δύο (2) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου,σε δομές της Διεύθυνσης Αθλητισμού του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» του Δήμου Βόλου, που εδρεύει στο Βόλο του Νομού Μαγνησίας, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ