Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023
Ανασυσταμένοι πίνακες ανακοίνωσης 3/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη << Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής>>.

ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ