Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός “Συνεργείου Καθαρισμού Κτιρών”.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      Βόλος: 20/02/2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                              Αριθ.πρωτ: 1738/ΠΡ290

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Νο2/2017

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

         O Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση  «Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων», σε συνεργείο Καθαρισμού Κτιρίων, για τον καθαρισμό των κτιρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προϋπολογισμού 116.921,25 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% (Σύνολο: 144.982,35 ευρώ), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016. και θα βαρύνει τον κωδικό 10-6274.100 του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου έτους 2017 και τον αντίστοιχο κωδικό έτους 2018.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13  και  στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 17/3/2017 και ώρα 8.00πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29/3/2017 και ώρα 15.00μμ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που εκτελούν εργασίες σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου στο διαδίκτυο www.doepap.gr. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών, του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου, στα  τηλέφωνα 24210 91194 & 24210 91196.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

 Δ.O.E.Π.Α.Π.. ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ.

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

Κατεβάστε εδώ τους Όρους Διακήρυξης

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ