Κυριακή, 21 Απριλίου 2024
Απόφαση Προέδρου Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 180/2020: “Μέτρα προστασίας εργαζομένων του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου έως 4/5/2020”
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Βόλος 27/42020
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 6246

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                  Αριθμ. αποφ. 180

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πληροφ. Ζαφειρία Δεληδημητριου

Ταχ. Δ/νση: Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως Ν. ΙΩΝΙΑ

Τ.Κ. 38446  ΒΟΛΟΣ

email: prosopikodoepap@gmail.com

ΤΗΛ.: 2421091191

FAX:  2421091121

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Tην αριθ. 152/5635/27-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΗ7ΟΚ6Υ-9ΟΒ) απόφασή μας για την παράταση ισχύος των αριθ. 142/5317/13-3-2020 :ΑΔΑ: ΨΨΜΥΟΚ6Υ-ΤΚ4) και 146/5469/17-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΠΚΟΚ6Υ-Β4Η) αποφάσεών μας μέχρι την ημερομηνία ισχύος του μέτρου του προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, ήτοι μέχρι 3-4/2020, δυνάμει της αριθ. Δ1α/Γ.Π οικ.20036/22-3-2020 ΚΥΑ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη – Υγείας – Εσωτερικών (ΦΕΚ 986/Β/22-3-2020
  2. Την αριθ. Δ1α/Γ.Π οικ. 22824/4-4-2020  ΚΥΑ των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη- Υγείας- Εσωτερικών (ΦΕΚ 1168/Β/4-4-2020) περί παράτασης ισχύος της αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20036/22-3-2020 ΚΥΑ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη – Υγείας – Εσωτερικών (ΦΕΚ 986/Β/22-3-2020), όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. 20797/26-3-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1168/Β/2020), μέχρι την 27η Απριλίου 2020 και ώρα 06:00 π.μ.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την παράταση ισχύος των αριθ. 142/5317/13-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΜΥΟΚ6Υ-ΤΚ4) και 146/5469/17-3-2020 (ΑΔΑ 6ΞΠΚΟΚ6Υ-Β4Η) αποφάσεών μας μέχρι την ημερομηνία ισχύος του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, ήτοι μέχρι 4/5/2020, δυνάμει της αριθ. Δ1α/Γ.Π οικ. 22824/4-4-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη- Υγείας- Εσωτερικών (ΦΕΚ 1168/Β/4-4-2020), περί παράτασης ισχύος της αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20036/22-3-2020 ΚΥΑ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη – Υγείας – Εσωτερικών (ΦΕΚ 986/Β/22-3-2020), όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. 20797/26-3-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1168/Β/2020).

Σε περίπτωση παράτασης ισχύος του ως άνω εκτάκτου μέτρου και πέραν της 4-5-2020, η ισχύς της παρούσας θα παραταθεί εκ νέου, έως την νεώτερη τασσόμενη προθεσμία.

Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

 

                                                                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                             ΤΟΥ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                                                                                      ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

                                                                    .

                                                                                                                                                     ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ

Δείτε την αναρτημένη Απόφαση Προέδρου υπ.αριθμ. 180/2020 εδώ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ