Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Απόφαση Προέδρου Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 185/2020: “Μέτρα προστασίας εργαζομένων του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου για το χρονικό διάστημα από την επομένη της έκδοσης της παρούσας και καθ’ όσο χρόνο τελεί σε ισχύ η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-20250 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Βόλος 5/5/2010

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 6410

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                                              Αριθμ. αποφ. 185

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πληροφ. Ζαφειρία Δεληδημητριου

Ταχ. Δ/νση: Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως Ν. ΙΩΝΙΑ

Τ.Κ. 38446  ΒΟΛΟΣ

email: prosopikodoepap@gmail.com

ΤΗΛ.: 2421091191

FAX:  2421091121

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ.1 του άρθρου 233 του Ν.3463/06 , το άρθρο 240Α του Ν.3463/2006 , το οποίο προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 24 του Ν.3613/2007 , την παρ.1 περιπτ.δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) , σύμφωνα με τις οποίες ο Πρόεδρος είναι Προϊστάμενος όλου του προσωπικού του ΝΠΔΔ.
 2. Τις αριθ. 142/5317/13-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΜΥΟΚ6Υ-ΤΚ4) και 146/5469/17-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΠΚΟΚ6Υ-Β4Η), αποφάσεις μας όπως ισχύουν σήμερα, με περίοδο ισχύος έως 4-5-2020.
 3. Την σταδιακή άρση, από 4/5/2020, των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν στο πλαίσιο προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού
 4. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69113/9246/29-4-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» που αφορά μεταξύ άλλων τη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών και συγκεκριμένα τη λειτουργία των γραφείων των υπηρεσιών αυτών.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Για το χρονικό διάστημα από την επομένη της έκδοσης της παρούσας και καθ’ ‘οσο χρόνο τελεί σε ισχύ η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-20250 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. ισχύουν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας εργαζομένων και κοινού στις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βόλου:

 1. Για το προσωπικό που απασχολείται σε υπηρεσίες γραφείου (εσωτερικοί χώροι υπηρεσιών), η παροχή εργασίας καθορίζεται σε ποσοστό 40% σε επίπεδο Δ/νσεων ή Αυτ/λών Τμημάτων, με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με κατανομή του προσωπικού στα ωράρια 07:00π.μ. – 15:00μ.μ., 08:00π.μ. – 16:00μ.μ, 09:00π.μ. – 17:00μ.μ, είτε με κατανομή του κανονικού ωραρίου σε βάρδιες, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, με βάση το εβδομαδιαίο σχεδιασμό λειτουργίας που θα εκπονεί από κάθε οργανική μονάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69113/9246/29-4-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».Σε κάθε περίπτωση, η απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας για τους υπαλλήλους που απασχολούνται με αυτοπρόσωπη παρουσία στους εσωτερικούς χώρους γραφείων, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί το όριο της ασφαλούς απόστασης μεταξύ των συνυπαρχόντων προσώπων στον ίδιο χώρο εργασίας (εν προκειμένω σε κάθε γραφείο), ήτοι 1,5-2 μέτρα.
 2. Ειδικά για τους υπαλλήλους που κατέχουν θέσεις ευθύνης, δεν θα ισχύει η εκ περιτροπής απασχόληση, αλλά θα διατηρηθεί το μέτρο της μείωσης του ημερησίου ωραρίου τους, σε ποσοστό 50%, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών τους.
 3. Το ποσοστό των υπαλλήλων, κατά τις ημέρες ή ώρες (στις περιπτώσεις λειτουργίας σε βάρδιες) που δεν παρέχει εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία, υποχρεούται σε παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό και σε κάθε περίπτωση, τελεί στη διάθεση της υπηρεσίας, προκειμένου να καλύψει τυχόν έκτακτες ανάγκες και κενά που θα προκύπτουν, για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών.
 4. Εξακολουθεί η αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Βόλου. Οι πολίτες μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτησή τους ηλεκτρονικά και να λαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο τα αιτούμενα έγγραφα. Με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69113/9246/29-4-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
 5. Συνιστάται σε όλους τους πολίτες η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας.
 6. Οι διαδικασίες υποβολής αιτημάτων και δικαιολογητικών πρόσληψης, στο πλαίσιο ανακοινώσεων – προκηρύξεων που θα εκδίδονται από το Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Βόλου για την πρόσληψη προσωπικού, θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και μόνο σε περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό, τα σχετικά αιτήματα θα αποστέλλονται ταχυδρομικά.
 7. Εξακολουθεί η υποχρέωση απομάκρυνσης όλων των υπαλλήλων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, από τους χώρους συναλλαγής κοινού και εάν αυτό δεν είναι δυνατό χωροταξικά, απομακρύνονται υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους.
 8. Η διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Βόλου εξακολουθεί να πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων και όλων των αιτημάτων αδειών προσωπικού (κανονικών, ειδικού σκοπού για τους γονείς μαθητών, αναρρωτικών κ.λ.π.).

Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

              ΤΟΥ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

               ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

                                                                                   

                 ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ

 

Δείτε την αναρτημένη Απόφαση Προέδρου υπ.αριθμ. 185/2020 εδώ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ