Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΔΕΟΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 198/2020: Λειτουργία Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ για το χρονικό διάστημα από την επομένη της έκδοσης της παρούσας και καθ’ όσο χρόνο τελεί σε ισχύ η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πληροφ. Ζαφειρία Δεληδημητριου

Ταχ. Δ/νση: Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως Ν. ΙΩΝΙΑ

Τ.Κ. 38446  ΒΟΛΟΣ

email: prosopikodoepap@gmail.com

ΤΗΛ.: 2421091191

FAX:  2421091121

 

       

 

 

 

           Βόλος 18/5/2020

          Αριθ. Πρωτ.: 6772

          Αριθμ. αποφ. 198

 

       

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Την παρ.1 του άρθρου 233 του Ν.3463/06 , το άρθρο 240Α του Ν.3463/2006 , το οποίο προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 24 του Ν.3613/2007 , την παρ.1 περιπτ.δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) , σύμφωνα με τις οποίες ο Πρόεδρος είναι Προϊστάμενος όλου του προσωπικού του ΝΠΔΔ.
 2. Την αριθ. 185/6410/5-5-2020 (ΑΔΑ: ΨΝ1ΜΟΚ6Υ-60Α) απόφασή μας, αναφορικά τη λειτουργία υπηρεσιών στο πλαίσιο πρόσθετων μέτρων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
 3. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8-5-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών –Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», όπου, μεταξύ άλλων τη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών και συγκεκριμένα τη λειτουργία των γραφείων των υπηρεσιών αυτών, από 11/5/2020.
 4. Το γεγονός ότι, με βάση τα οριζόμενα στην ως άνω αναφερόμενη εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων στην υπηρεσία δύναται να ανέρχεται στο 70%, υπολογιζόμενου του ποσοστού αυτού σε επίπεδο Δ/νσης και χωρίς να υπολογίζονται οι υπάλληλοι που τελούν σε οποιαδήποτε άδεια είτε βάσει πάγιων διατάξεων ή βάσει των έκτακτων αδειών απουσίας λόγω του κορωνοϊού, καθώς οι εν λόγω άδειες είναι ακόμα σε ισχύ και δεν επηρεάζονται επί του παρόντος από τη σταδιακή άρση των μέτρων και τη σταδιακή επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.
 5. Το γεγονός ότι, παρέχεται η δυνατότητα στις περιπτώσεις που απαιτείται, βάσει των αρμοδιοτήτων κάθε υπηρεσίας αλλά και κάθε οργανικής μονάδας, να προσέρχεται ακόμη και το 100% των υπαλλήλων, υπό την προϋπόθεση των κανόνων προστασίας της υγείας, ιδίως η τήρηση της απόστασης μεταξύ των εργαζομένων, τουλάχιστον 1,5 μέτρου και η αξιοποίηση όλων των σταθμών εργασίας (γραφεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές) των υπαλλήλων εκείνων που τελούν σε άδεια (είτε των ειδικών αδειών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID 19 είτε με κάθε άλλου είδους άδεια) προκειμένου να εξασφαλίζεται εντός της δημόσιας υπηρεσίας ότι δεν υπάρχει συνωστισμός – συγχρωτισμός.

Επειδή, η ίδια δυνατότητα δίδεται και στις περιπτώσεις που οι διαθέσιμοι υλικοτεχνικοί πόροι (κτηριακές εγκαταστάσεις – σταθμοί εργασίας κλπ) επιτρέπουν την πλήρη και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας ακόμα και με το 100% του προσωπικού που μπορεί να παρέχει αυτοπρόσωπη εργασία.

6. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει και από το περιεχόμενο των αριθμ. 18926/18-3-2020 και 19244/2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ., όπου καθορίζονται οι υπηρεσίες των οποίων κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση της πλήρους λειτουργίας τους για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, στις υπηρεσίες αυτές εντάσσεται το σύνολο σχεδόν των δημοτικών υπηρεσιών.

7. Το γεγονός ότι, εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή της αυτοπρόσωπης εξυπηρέτησης του κοινού, διατηρούμενης μόνο για τις περιπτώσεις που οι πολίτες δεν δύναται να εξυπηρετηθούν με άλλο τρόπο (ιδίως τηλεπικοινωνιακά) και αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού, (αναλογία ενός εξυπηρετούμενου ανα 10τ.μ. εσωτερικού χώρου).

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Για το χρονικό διάστημα από την επομένη της έκδοσης της παρούσας και καθ’ όσο χρόνο τελεί σε ισχύ η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ισχύουν τα ακόλουθα για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βόλου:

 • Επαναφέρεται η λειτουργία των υπηρεσιών του Ν.Π. στο 100% ήτοι με αυτοπρόσωπη παρουσία του συνόλου του διαθέσιμου προσωπικού τους, με την τήρηση του μέτρου της απόστασης μεταξύ των θέσεων εργασίας πέραν του 1,5 μέτρου, αξιοποιούμενων όλων των σταθμών εργασίας (γραφεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές) των υπαλλήλων εκείνων που τελούν σε άδεια (είτε των ειδικών αδειών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID 19 είτε με κάθε άλλου είδους άδεια) προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι, εντός της κάθε υπηρεσίας δεν θα υπάρξει συνωστισμός – συγχρωτισμός.

Η πλήρη λειτουργία των υπηρεσιών, κρίνεται σκόπιμη, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και με δεδομένο ότι, οι υπηρεσίες λειτουργούν σε πολλά διαφορετικά δημοτικά κτήρια και ως εκ τούτο είναι επιτρεπτή η πλήρης αυτή λειτουργία με τη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου αποδεδειγμένα, μετά την εισήγηση του αρμόδιου προϊσταμένου της υπηρεσίας, δεν πληρείται η προϋπόθεση της ασφαλούς απόστασης μεταξύ των θέσεων εργασίας και δύναται να υπάρξει εκ περιτροπής απασχόληση με την υποχρέωση της εξ αποστάσεως εργασίας κατά τις ημέρες ή ώρες μη προσέλευσης, το ποσοστό αυτοπρόσωπης παρουσίας καθορίζεται κατ’ ελάχιστο στο 70% του διαθέσιμου προσωπικού εκ περιτροπής, με αυτοπρόσωπη παρουσία.
 • Κάθε οργανική μονάδα του Ν.Π., θα συντάσσει εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας, το οποίο ακολούθως θα διαβιβάζεται εγκαίρως στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο πρόγραμμα, θα δηλώνεται ο αριθμός του διαθέσιμού προσωπικού με αυτοπρόσωπη παρουσία, το ποσοστό του προσωπικού που απασχολείται εξ αποστάσεως (στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα δεν είναι δυνατή η σε ποσοστό 100% αυτοπρόσωπη παρουσία του προσωπικού), καθώς και η κατανομή του προσωπικού που θα απασχολείται με αυτοπρόσωπη παρουσία ισομερώς στα τρία προβλεπόμενα ωράρια, ήτοι με ώρες προσέλευσης 07:00π.μ., 08:00π.μ, και 09:00π.μ και με ώρες αποχώρησης 15:00μ.μ., 16:00μ.μ, και 17:00μ.μ. αντίστοιχα. Η κατανομή αυτή δεν καθίσταται υποχρεωτική για το προσωπικό που με δήλωσή του προς τον προϊστάμενο κάθε υπηρεσίας που εν συνέχεια θα δηλώνεται στον εβδομαδιαίο προγραμματισμό, πιστοποιεί ότι δεν κάνει χρήση ΜΜΜ κατά την προσέλευση ή αποχώρηση από την εργασία του.
 • Κατά τις μετακινήσεις με τα υπηρεσιακά οχήματα του Ν.Π., θα εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στο άρθρο 5 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.27815/2020 (Β’ 1647) Κ.Υ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. οικ. 26700/1415/20/7-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και συγκεκριμένα:
 • Για τα υπηρεσιακά επιβατικά οχήματα μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) επιβατών, πλην του οδηγού.
 • Για αυτοκίνητα οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών, πλην του οδηγού.

Για τις εν λόγω μετακινήσεις καθίσταται υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας από όλους τους επιβαίνοντες.

 • Στις περιπτώσεις που απαιτείται – για εξαιρετικούς λόγους και επείγουσες ανάγκες – η εξυπηρέτηση των πολιτών με αυτοπρόσωπη παρουσία, θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας υπαλλήλων και πολιτών, ήτοι η τήρηση σύσταση της αναλογίας ενός (1) εξυπηρετούμενου ανα 10 τ.μ. χώρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.27815/2020 (Β’ 1647)Κ.Υ.Α., και με την αυστηρή σύσταση περί χρήσης μάσκας όπως ισχύει για όλους τους κλειστούς χώρους προσέλευσης κοινού.

Από τις υπηρεσίες θα τηρείται υποχρεωτικά και σε ημερήσια βάση, κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που προσέρχονται αυτοπρόσωπα για την εξυπηρέτησή τους.

 • Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ. 185/6410/5-5-2020 (ΑΔΑ: ΨΝ1ΜΟΚ6Υ-60Α) απόφασή μας.

Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π –  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου».                                                                                                                                                           

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Εσωτερική διανομή

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :

– Διευθύνσεις, Τμήματα,

Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία του Ν.Π.                        ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ

 

Δείτε την αναρτημένη Απόφαση Προέδρου υπ.αριθμ. 185/2020 leitourgia ypodomon 1852020

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ