Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Απόφαση Προέδρου υπ.αριθμ. 152/2020 του Ν.Π.Δ.Δ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου με θέμα : “Μέτρα προστασίας εργαζομένων και κοινού στις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου”.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Βόλος 27/3/2020
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 5635
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                  Αριθμ. αποφ. 152
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ             
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –                                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Πληροφ. Ζωή Βαριάμη
Ταχ. Δ/νση: Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως Ν. ΙΩΝΙΑ
Τ.Κ. 38446 ΒΟΛΟΣ
e-mail: prosopikodoepap@gmail.com
ΤΗΛ.: 2421091191
FAX: 2421091121

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

1. Tην αριθ. 142/13-3-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΨΨΜΥΟΚ6Υ-ΤΚ4) για την αναστολή της αυτοπρόσωπης εξυπηρέτησης των πολιτών στο πλαίσιο της λήψης μέτρων προστασίας, για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων του ΝΠΔΔ και του συναλλασσόμενου κοινού, με ισχύ μέχρι 27-3-2020, υπό την επιφύλαξη δυνατότητας παράτασης ισχύος σε περίπτωση παράτασης λήψης μέτρων προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού από την Κεντρική Κυβέρνηση.
2. Την αριθ. 146/17-3-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ 6ΞΠΚΟΚ6Υ-Β4Η) περί εκ περιτροπής απασχόλησης των υπαλλήλων του ΝΠΔΔ μέχρι την 29-3-2020, υπό την επιφύλαξη δυνατότητας παράτασης ισχύος σε περίπτωση παράτασης λήψης μέτρων προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού από την Κεντρική Κυβέρνηση.
3. Την αριθ. 18926/18-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ 6ΒΤΝ46ΜΤΛ6-0Ξ7) περί λειτουργίας υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.
4. Την αριθ. Δ1α/Γ.Π οικ. 20036/22-3-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη – Υγείας- Εσωτερικών (ΦΕΚ 986/Β/22-3-2020) περί επιβολής του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, μέχρι 6-4-2020 και ώρα 06:00 π.μ.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την παράταση ισχύος των αριθ. 142/13-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΜΥΟΚ6Υ-ΤΚ4) και 146/17-3-2020 (ΑΔΑ 6ΞΠΚΟΚ6Υ-Β4Η) αποφάσεών μας μέχρι την ημερομηνία ισχύος του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, ήτοι μέχρι 6-4- 2020, δυνάμει της αριθ. Δ1α/Γ.Π οικ. 20036/22-3-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη- Υγείας- Εσωτερικών (ΦΕΚ 986/Β/22-3-2020).        Σε περίπτωση παράτασης ισχύος του ως άνω εκτάκτου μέτρου και πέραν της 6-4-2020, η ισχύς της παρούσας θα παραταθεί εκ νέου, έως την νεώτερη τασσόμενη προθεσμία.
Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ

 

Δείτε την αναρτημένη Απόφαση Προέδρου υπ.αριθμ. 152/2020 εδώ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ