Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης 3/2022 για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την κάλυψη αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου

Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης 3/2022 για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την κάλυψη αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου

ΠΙΝΑΚΕΣ

Κωδικός θέσης

101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ , ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

104 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ , ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

105 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ , ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

106 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

107 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ , ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

108 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ , ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

109 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ , ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

111 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

112 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

113 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ , ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

114 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

115 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ , ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ