Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης 6/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έναντι αντιτίμου

Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης 6/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έναντι αντιτίμου.

Πίνακες:

ΤΕ Καθηγητής Βιολιού – Βιόλας  Πίνακας Απορριπτέων Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Πίνακας Επιτυχόντων

ΤΕ Καθηγητής Ηλεκτρικής Κιθάρας Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Πίνακας Επιτυχόντων

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ