Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021
Νέα
> 11/03/2021 Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Καλλιτεχνικού Διευθυντή, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, για την κάλυψη αναγκών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
1 2 3 133
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ