Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022
Αποφάσεις από Διαύγεια
> 18/11/2022 Α.Δ.Α - 972ΛΟΚ6Υ-ΑΦ1 Α.Π. - 15534 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, στο Πολιτιστικό Σωματείο «Κρητική Αδελφότητα Βόλου – Το Αρκάδι» με νόμιμο εκπρόσωπο τον Χρήστο Σολιδάκη, λόγω ακύρωσης της προγραμματισμένης παράστασης στις 21/09/2022 από δυσμενή καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με την υπ'αρίθμ. απόφαση Δ.Σ.181/2022.
1 2 3 4 5 623
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ