Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Διακήρυξη Νο 1/2020 Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, χαρτικών και απορρυπαντικών για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      Βόλος: 15/07/2020
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                             Αριθμ.Πρωτ.:10672/ΠΡ2352
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Νο 1/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ,

ΧΑΡΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

O Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, (Κωδικοί CPV: Είδη καθαριότητας –  39220000-0, Χαρτικά  – 33760000-5, Απορρυπαντικά – 39830000-9) για ένα (1) έτος,  Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννιά χιλιάδων οχτακοσίων δέκα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (49.817,74€) πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι  58.461,75€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% & 6%) με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016  και θα βαρύνει τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 τους εξής  Κ.Α.: 10-6634.100, 15-6634.200, 15-6634.300, 15-6634.400, 15-6634.500,  10-6635.100, 15-6635.200, 15-6635.300, 15-6635.400, 15-6635.500.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 31/7/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 9:00 π.μ έως 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, στην οδό Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου), 2ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάζουν το πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν από την ηλεκτρονική σελίδα του Ν.Π.Δ.Δ.,   www.doepap.gr. Πληροφορίες στο  γραφείο προμηθειών της διεύθυνσης  ΔΟΕΠΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως),  στον α΄ όροφο, στα  τηλέφωνα 2421091194 & 2421091196.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

Δ.O.E.Π.Α.Π..- ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ.

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΖΕΡΒΑΣ

Διακήρυξη Νο 1/2020 Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ