Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Εγγραφές Παιδικών σταθμών

ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής

Οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Βόλου, για το σχολικό έτος   2016 -2017 αρχίζουν από 15/6/2016 μέχρι και 6/7/2016 και ώρες 9:00 – 12:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2421040740. Η Αίτηση Εγγραφής θα χορηγείται από την υπηρεσία και έχει αναρτηθεί στο site στο τέλος της σελιδας μετά από τις πληροφορίες www.doepap.gr της υπηρεσίας μας, όπου κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να την εκτυπώσει.

Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με την  Αρ. Απόφαση 121/2016 της 7ης συνεδρίασης, στις 25/5/2016, του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ορίζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Ζητείται αυτεπάγγελτα)
 2. Ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία, μη μεταδοτικά νοσήματα και τους εμβολιασμούς του παιδιού.
 3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2016 (εισοδήματα 2015), μετά την κατάθεση της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορείας του συγκεκριμένου έτους. Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί ακόμη, προσκομίζεται το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορείας οικ. Έτους 2015.
 4. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την εργασία γονέων

Για περιπτώσεις που οι γονείς είναι:

 • Δημόσιοι υπάλληλοι: αναλυτική υπηρεσιακή βεβαίωση εργασίας με αποδοχές
 • Ιδιωτικοί υπάλληλοι – μισθωτοί: βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη (πρόσφατη), οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του αποσπάσματος αναλυτικού λογαριασμού ασφάλισης (νέα μηχανογραφημένα ένσημα Ι.Κ.Α. του δευτέρου τριμήνου ή τουλάχιστον του πρώτου του 2015) ή αυτασφάλιση ή εργόσημο.
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες: βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Ε. ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο.
 • Οι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
 • Απασχολούμενοι στην οικογενειακή επιχείρηση: βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (απαραίτητη κατάθεση)
 • Πρόσφατη πρόσληψη αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ
 • Πρόσφατη έναρξη εργασιών ελεύθερου επαγγελματία: έναρξη εργασιών από την ΔΟΥ
 1. Οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει να προσκομίζουν, επιπλέον απαραίτητα, βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων.
 2. Σε διαζευγμένους γονείς απαιτείται η επιμέλεια τέκνου και διαζευκτήριο. Σε περίπτωση που τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης,(πχ. Έγκυρο έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων Μ1, φορολογική δήλωση). Για την άγαμη μητέρα απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό της επιτροπείας ανήλικου τέκνου. Σε περίπτωση χηρείας, απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 3. Για τις ειδικές περιπτώσεις οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη της κατηγορίας που ανήκουν.
 4. Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο

Για τους αλλοδαπούς επιπλέον απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. α. Διαβατήριο με ισχυρή θεώρηση εισόδου ή

      β. Άδεια Διαμονής ή εργασίας ή

      γ. Βεβαίωση από Ο.Τ.Α  ά και β΄βαθμού της Περ/ας ή του ΥΠΕΣΔΑ,  με την οποία βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση αδείας διαμονής ή εργασίας.

 1. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού μεταφρασμένο ή Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης.

Ηλικίες που φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς

 • Στο βρεφικό τμήμα του Αρίονα θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως 2,5 ετών, με αντίστοιχες χρονολογίες γέννησης από 1/3/14 -28/2/15
 • Στα παιδικά τμήματα θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών, έως την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο με αντίστοιχες χρονολογίες γέννησης από 1/1/12 έως 28/2/14

ΠΡΟΣΟΧΗ

Θα ληφθούν υπόψιν και θα είναι έγκυρα, ως προς την μοριοδότηση και το ποσό καταβολής των διδάκτρων μόνο τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στην υπηρεσία μας, έως και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.

Κριτήρια μοριοδότησης

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
α.  Από 0 μέχρι 9.000 € 15 μόρια ……….
β.  Από 9.001 μέχρι 35.000 € 10 μόρια ………
γ.  Από 35.001 € και πάνω 05 μόρια ………
2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Επανεγγραφή Νηπίου 20 μόρια ………
Αριθμός ανήλικων τέκνων 2 παιδιά 03 μόρια ………
Αριθμός ανήλικων τέκνων 3 παιδιά 05 μόρια ………
Αριθμός ανήλικων τέκνων 4 παιδιά 10 μόρια ………
Ειδικές Οικογενειακές Καταστάσεις (κατά περίπτωση)
* Μονογονεϊκή Οικογένεια (εργαζόμενος γονέας) – ορφανό 10 μόρια ………
* Μέλος της οικογενείας (Πατέρας – Μητέρα – Παιδί) > 67% Αναπηρία 05 μόρια ………
* Παιδί διαζευγμένων (εργαζόμενος γονέας ο έχων την επιμέλεια) 05 μόρια ………
Αδέλφια (που φιλοξενούνται  για το σχολικό έτος 2016 – 2017 σε παιδικό σταθμό) 05 μόρια ………
Στρατιωτικό Προσωπικό 05 μόρια ………
3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
Εργαζόμενοι και οι δύο γονείς

Με την προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα (να εμφανίζει εισόδημα στο εκκαθαριστικό).

Βεβαίωση ενσήμων τελευταίου τριμήνου ή πιστοποιητικό εγγραφής στο επιμελητήριο.

 

 

Επί της μοριοδότησης θα γίνονται ενστάσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των καταστάσεων

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη:

 1. Ο αριθμός των ανήλικων παιδιών της οικογένειας
 2. Η ηλικία του παιδιού σε συνάρτηση με τις κενές θέσεις που υπάρχουν στα τμήματα με ημερομηνία γέννησης (ημέρα – μήνας – έτος)

Ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος και η εξέλιξη των παιδιών που φοιτούν στο τμήμα θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της ηλικίας του τμήματος. Τη θέση καταλαμβάνει το παιδί που τηρεί το κριτήριο αυτό.

Σε περίπτωση που μία άνεργη μητέρα βρει εργασία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους η αίτησή της θα αξιολογείται σύμφωνα με την παρ. 4 με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν κενές θέσεις και δεν υπάρχουν άλλες αιτήσεις σε εκκρεμότητα.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

                     Βόλος:

Αρ.Πρωτ:

Ταχ. Διεύθυνση

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Fax

: Καραμπατζάκη με  Αναπαύσεως

: 38446

: Ν. Μπέντα

: 24210-49666

: 24210-43963

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διδάκτρων για  το σχολικό έτος 2016-2017

 

Α. ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
 
 ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 
ΜΙΣΘΩΤΟΙ  ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑ
   
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ  0  ΜΕΧΡΙ 9.000,00 ΕΥΡΩ 0,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ  9.000,01 ΜΕΧΡΙ 12.000,00 ΕΥΡΩ 40,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ  12.000,01 ΜΕΧΡΙ 15.000,00 ΕΥΡΩ 55,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ  15.000,01 ΜΕΧΡΙ 18.000,00 ΕΥΡΩ 70,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 18.000,01 ΜΕΧΡΙ 21.000,00 ΕΥΡΩ 90,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 21.000,01  ΜΕΧΡΙ  24.000,00 ΕΥΡΩ 105,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01  Μ ΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ 120,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ 145,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ  30.000,01 ΕΥΡΩ 160,00
 

 

ΓΟΝΕΙΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 

 
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ  15.000,00 ΕΥΡΩ 60,00 
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 15.000,01 ΜΕΧΡΙ  24.000,00 ΕΥΡΩ 105,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ  24.000,01  ΜΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ 120,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ 145,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ  30.000,01 ΕΥΡΩ 160,00
 
 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΜΙΣΟ
70,00 45,00

 

Η λειτουργία των παιδικών σταθμών θα διακόπτεται το μήνα Αύγουστο και τις εορτές από παραμονή Χριστουγέννων μέχρι τις 7/1 και το Πάσχα από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι Κυριακή του Θωμά.

Οι γονείς οφείλουν να βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία των σταθμών ακλουθώντας του όρους που ορίζονται για το σκοπό αυτό. Επίσης αποδέχονται ανεπιφύλακτα του όρους του συμφωνητικού.

Οι γονείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων για όλο το εκπαιδευτικό έτος 2016 -2017 τα οποία μπορούν να καταβάλλονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις προς διευκόλυνσή τους.

 • Η εξόφληση του τελευταίου Διμήνου (Ιούνιος – Ιούλιος) καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή.
 • Σε περίπτωση διαγραφής νηπίου δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απουσίας ή ασθενείας τα δίδακτρα καταβάλλονται κανονικά. Μη καταβολή των διδάκτρων συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου.
 • Για τον υπολογισμό των διδάκτρων λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της προηγούμενης χρονιάς, στην προκειμένη περίπτωση από το αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2015 (Εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015-31/12/2015) Έτους 2015, ή το εκκαθαριστικό του Φορολογικού Έτους 2015 που έχουν υποχρέωση να καταθέσουν οι γονείς. Από το παραπάνω εισόδημα αφαιρείται το ετήσιο ποσό του ενοικίου για κύρια κατοικία της οικογένειας και το στεγαστικό δάνειο για κύρια κατοικία.
 • Για την αναγκαστική είσπραξη των οφειλομένων ποσών από γονείς εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων  (ΚΕΔΕ), όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

Επιπλέον, προτείνονται οι εξής ειδικές ρυθμίσεις :

 

 • Για το σχολικό λεωφορείο προτείνεται για όλους χωρίς διάκριση και χωρίς καμία έκπτωση το προηγούμενο αναφερόμενο τιμολόγιο δεδομένου του ανταποδοτικού χαρακτήρα του και δεν συμψηφίζεται με το ποσό των ταμείων.
 • Για το δεύτερο παιδί μιας οικογένειας που φιλοξενείται στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π Δήμου Βόλου προτείνεται έκπτωση στο ποσό των διδάκτρων 20% και για το τρίτο παιδί που φιλοξενείται προτείνεται αντίστοιχα έκπτωση 30%
 • Για τις πολύτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα προτείνεται έκπτωση 30% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, που θα προκύψει ,αφού γίνουν οι εκπτώσεις για το δεύτερο και το τρίτο παιδί, εφόσον αυτά φιλοξενούνται σε παιδικό σταθμό του Δήμου Βόλου.
 • Για τις μονογονεικές οικογένειες προτείνεται να λαμβάνεται υπόψη ως οικογενειακό εισόδημα, εκείνου του γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, όταν καταβάλλεται διατροφή θα λαμβάνεται και αυτή υπόψη.
 • Σαν δικαίωμα εγγραφής στα νεοεισερχόμενα παιδιά προτείνεται το ποσό των 40 € προκειμένου τα ποσά που θα εισπραχθούν να διατεθούν για την αγορά παιδαγωγικού-εποπτικού υλικού.
 • Στις περιπτώσεις που τα δίδακτρα καταβάλλονται από τον ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΑΓΕΤ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ  κλπ, υπολογίζονται με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, δηλ. όπως στις περιπτώσεις των γονέων μισθωτών χωρίς ταμεία.
 • Τριμελής επιτροπή εξουσιοδοτείται από το ΔΣ να αποφασίζει για μείωση ή απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων για ειδικά κοινωνικά περιστατικά.
 • Όταν με υπαιτιότητα του Οργανισμού δεν λειτουργήσουν οι παιδικοί για κάποιες μέρες (π.χ. απεργία) εκτός από τις προαναφερόμενες δεν γίνεται καταβολή διδάκτρων γι αυτές τις μέρες.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2016

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ