Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Διενέργεια Δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη επιτροπών παραλαβής προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών

Βόλος, 4/9/2013 

Αριθ. Πρωτ: 7372/ΠΡ1610

 

ΘΕΜΑ:   Διενέργεια Δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη επιτροπών παραλαβής προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για τη διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, για το σχολικό έτος 2013-2014 και μέχρι αντικατάστασή της.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης» του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/τ. Α’/27-10-11),

2. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του ν.4024/2011),

3. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»,

4. Την ανάγκη συγκρότησης τριμελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για τη διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, για το σχολικό έτος 2013-2014 .

Γνωστοποιούμε

Ότι την Παρασκευή  και ώρα 1000 π.μ.,  στο κτίριο «Μεταξουργείο» όπου εδρεύει το Ν.Π.Δ.Δ.  Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού-  ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου, στην ταχυδρομική διεύθυνση Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ.,  για την ανάδειξη:

1.      Επιτροπών παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ, που θα αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη,

2.      Επιτροπών βεβαίωσης καλής εκτέλεσης κάθε είδους υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας),  τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80, που θα αποτελείται από δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη., για όλες τις παραπάνω διευθύνσεις του Ν.Π.Δ.Δ. για όλους τους Παιδικούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Οργανισμού.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της επιτροπής, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Σοφία Αποστοπλίδου, Διευθύντρια Οικονομικών  και  Διοικητικών Υπηρεσιών

2. Ιωάννα Διβάνη, υπάλληλος του Γραφείου Προμηθειών

3. Μαρία Μαστρογιάννη, υπάλληλος του Γραφείου Προμηθειών

Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. (http://www.doepap.gr/ ) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ που βρίσκεται στο κτίριο «Μεταξουργείο».

 

Η Διευθύντρια

Οικονομικών  και  Διοικητικών Υπηρεσιών

Σοφία Αποστολίδου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ